An der Wand ZEPHYR, PALATINA zeigt uns  …

Danke, M.H.!